Informācijas par vispārīgā datu aizsardzības regulu
Ieskatakonference “Zināšānugrāmata”
14 Decembrī 2018 18:30 - 20:00 (Pasākums ir pabeigts)
Книга Космического Света

Dārgiedraugi!

Šobrīdpasaulēarvienplašākurezonansigūst ZINĀŠANU GRĀMATA.

Iegūtinformāciju par ZināšanuGrāmatuvarapmeklējotmūsuieskatakonferenci.
Mēsarjumsdzīvojamļotineparastālaikā – laikā, kadcilvēcepārietuzaugstākuEvolūcijasattīstībaslīmeni.Visumāšolaikusauc par cilvēcesAtmodu.MūsutagadējaisunļotineparastaisEvolūcijasuzdevumsirpārvarētPasaulesapziņu un pārietuzVisumaKosmiskoapziņu. Sakarāar to, laipalīdzētucilvēcei, no Visumadimensijastikanodiktētaīpašagrāmata – ZināšanuGrāmata, kura, pateicotiestāskosmiskajaitehnikai un augstajāmvibrācijām, veicinamūsupašizaugsmi un paātrina to.

Un ne tikai.Grāmatasniedz mums dažāduszinātniskusfaktussaskaņāarzemiešuapziņaslīmeni. ZināšanuGrāmatātiekizskaidrotiEvolucionārilikumi, kuriempakļaujasmūsuSaulessistēma, tāsniedzkopējuieskatuVisuma, Galaktijas un Planetārolīmeņumijiedarbībā, īsumātiekaprakstītaVisumaformēšanasetapi, dzīvāsšūnasradīšana un tāsevolūcijascilvēkaformā, tieksniegtiEsības, Ezotērikas, Garīgielikumi un daudzkascits.

PieņēmaunpierakstījagrāmatuBjulentaČorakapagājušāssimtgadesastoņdesmitajosgados. BjulentaČorakadzīvoTurcijā, viņaitagadir 95 gadi.Viņanav Mediums, navPraviete, viņairKosmiskāMisionāre.ViņasgalvenāmisijairnodotZināšanuGrāmatucilvēcei.TrīsreizesgadāBjulentaČorakavadaStambulākonferenciveltītuZināšanuGrāmatai.Uzkonferencidodas 39 pasaulesvalstupārstāvji.Konferencēpiedalāsarīgrupa no Latvijas.

Projekts:
Skolas un Klubi
Adrese:
Rūpniecībasiela 9, dz. 3,Rīga, Latvija, domofons - №3
Cena:
ziedojumi